Juist nu extra goed bereikbaar!

Corona: gratis juridische hulp - telefoon/videobellen - voor ondernemers

Ondernemers werken zich nu een slag in de rondte, óf ze hebben niks te doen. In het eerste geval ontstaan er acute juridische risico’s door haast, nieuwe manieren van werken, personeelsgebrek, door, door, door … De tweede groep ondernemers experimenteert met nieuwe producten, diensten en markten, deelt kennis en info.

Beide groepen hebben belang bij direct juridisch advies, maar vragen dat niet. De ‘drukke ondernemers’ nemen de tijd niet. De ‘werkloze’ ondernemers kunnen het niet betalen. Beide groepen krijgen nu direct, snel én gratis onze juridische hulp.

Vragen over intellectuele eigendom (octrooi/patent, merk, auteursrecht, handelsnaam, model, domeinnaam, licentie)? Snel juridisch advies over IT/tech? Zorgen over contracten, algemene voorwaarden, webshopvoorwaarden of aansprakelijkheid?

Bel ons voor gratis eerstelijns telefonische juridische hulp op 013-5821987.

 

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid is beperkt tot de verzekeringsuitkering (EUR 500.000) vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van Dohmen advocaten bv komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Dohmen advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening heeft gebracht en in elk geval tot een maximum van EUR 50.000. Aansprakelijkheid van Dohmen advocaten voor ingeschakelde derden is uitgesloten. Alle beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van de uitvoerend advocaten die geen contractspartij zijn. Nederlands recht is toepasselijk. De Nederlandse rechter is bevoegd. De opdrachtgever dient kopieën van de dossierstukken te bewaren.

 

Orde van advocaten

Dohmen advocaten is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, info@advocatenorde.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Dohmen advocaten zijn verzekerd bij AIG Europe Limited (Nederlands bijkantoor), K.P. van der Mandelaan 50, 3062 MB Rotterdam.De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt maximaal EUR 500.000 per aanspraak en maximaal EUR 1.000.000 per verzekeringsjaar. Het dekkingsgebied van de verzekering is de Europese Unie.

 

Derdenrekening

Onze derdenrekening is: ABN AMRO IBAN: NL26ABNA0509435556 t.n.v. "Stichting Derdengelden Dohmen" te Tilburg.

 

Wat als een ondernemer geen advocaat kan betalen?

Het komt voor dat een juridisch probleem - in ons geval op het gebied van Intellectuele Eigendom, ICT of techniek - de continuïteit van een onderneming bedreigt, maar de ondernemer een advocaat niet kan betalen. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen hanteren wij dan aangepaste tarieven en ondersteunen wij de ondernemer bij het aanvragen van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand - een zogenoemde 'toevoeging'. Hoewel de vergoeding voor ons als advocaat dan minimaal is, staan wij ondernemers met een toevoeging met genoegen en overtuiging bij. Een rechtspersoon (B.V. enz.) kan geen toevoeging krijgen, een eenmanszaak, maatschap of VOF wel, waarbij bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen gelden.

 

Google Analytics

Hierbij delen wij mee dat wij:
 • Google Analytics-cookies gebruiken;
 • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
 • 'gegevens delen' hebben uitgezet;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Rechtsgebiedenregister

Mr. H.J.A.M. Dohmen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
 • Intellectuele eigendomsrecht
 • Informatierecht/IT-recht
Mr. J. Smolders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
 • Intellectuele eigendomsrecht
 • Informatierecht/IT-recht
Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kamer van Koophandel en BTW

KvK: 18076457
BTW: NL8141.55.637.B.01

 

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Dohmen advocaten bv en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Dohmen advocaten bv draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Dohmen advocaten bv heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5. Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. H.J.A.M. (Hub) Dohmen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8. Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslaguit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

Privacystatement

Dit document is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die slechts ziet op natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen geen rechten aan dit document ontlenen. Dohmen advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Dohmen advocaten verwerkt.

Dohmen advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Dohmen advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Dohmen advocaten.

Dohmen advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

Dohmen advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn

verstrekt:

 • naam, adres, woonplaats (NAW);
 • geboortedatum, nationaliteit, Burger Service Nummer en nummer identiteitsbewijs;
 • telefoonnummer, e-mailadres, website-adres;
 • bankrekeningnummer;
 • overige gegevens noodzakelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verkregen opdracht.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Dohmen advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Dohmen advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 • bescherming van vitale belangen van betrokkene
 • vervulling van een algemeen belang.

Dohmen advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Dohmen advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Dohmen advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Dohmen advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Dohmen advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

Dohmen advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Dohmen advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Dohmen advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Dohmen advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Aangezien in de gedragsregels voor advocaten is opgenomen dat (behoudens uitzonderingen) een advocaat niet tegen een cliënt of een voormalige cliënt op mag treden, heeft dat tot gevolg dat Dohmen advocaten gehouden is de persoonsgegevens te bewaren tot het overlijden van de natuurlijke persoon. In verband met de verjaringstermijn van declaraties is Dohmen advocaten gerechtigd om ook na het overlijden de gegevens te bewaren tot twintig jaar na sluiting van het laatste dossier.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Dohmen advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen, de gedragsregel die vermeldt dat advocaten niet mogen optreden tegen voormalige cliënten (waardoor een register van voormalige cliënten nodig is om dat te voorkomen), onbetaalde declaraties waardoor het nodig is te beschikken over alle voor incasso noodzakelijke gegevens.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Dohmen advocaten
Sportweg 8
5037 AC Tilburg
info@dohmenadvocaten.nl
t: +31-(0)13-5821987

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Dohmen advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Dohmen advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Dohmen advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Dohmen advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Dohmen advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

Hierbij delen wij mee dat wij:

 • Google Analytics-cookies gebruiken;
 • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
 • 'gegevens delen' hebben uitgezet;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De website van Dohmen advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Dohmen advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met:

Dohmen advocaten
t.a.v. mr. H.J.A.M (Hub) Dohmen,
Sportweg 8
5037 AC Tilburg
info@dohmenadvocaten.nl
t: +31-(0)13-5821987 .

Dit privacystatement is op 19 augustus 2020 vastgesteld. 

 

  


Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL814155637B01